Intencje
23 września, 2023

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
pieczątka oferenta
……………………………
dnia…………………………

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii Magdaleny
w Samoklęskach
ul. Samoklęski 125
38-223 Samoklęski

OFERTA

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana z  Dukli w Pielgrzymce”

Składam/my ofertę następującej treści:
l. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:
Wartość netto ……………………. zł
Stawka podatku VAT ………….…%
Wartość podatku VAT ……….……zł
Wartość brutto …………….……..zł*
*Wartość brutto będzie służyć do porównania ofert

2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.
3. Oświadczam/ oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji jakości i rękojmi (ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy) o …………………………. miesięcy.
4. Oświadczam/oświadczamy, iż:
posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam/oświadczamy, iż prowadzę/prowadzimy działalność gospodarczą o numerze identyfikacyjnym NIP ……………………………………………………………………………………….
6. Oświadczam/ oświadczamy, że akceptuję/my wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.
7. Oświadczam/oświadczamy, iż nie prowadzę/nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jestem/nie jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług. *

podpis osoby upoważnionej
…………………………..
**Niewłaściwe skreślić

Załącznik do Oferty

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych*

L. p. Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane Rodzaj wykonanych/zakończonych robót i miejsce ich wykonania, w tym potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(Wykonawca musi wykazać spełnienie wszystkich warunków określonych w Zapytaniu) Nazwa i adres Wykonawcy wykazującego zdolność techniczną Wartość robót Czas realizacji od (dzień/miesiąc/ rok) – do (dzień/miesiąc/rok)
1
2
3
4
5
6

podpis osoby upoważnionej
…………………………..

* Wykonawca załączy do wykazu dowody (referencje, poświadczenia), że roboty wskazane w Wykazie zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
pieczątka oferenta
……………………………
dnia…………………………
Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii Magdaleny
w Samoklęskach
ul. Samoklęski 125
38-223 Samoklęski
OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana
z Dukli w Pielgrzymce”
Składam/my ofertę następującej treści:
l. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:
Wartość netto ……………………. zł
Stawka podatku VAT ………….…%
Wartość podatku VAT ……….……zł
Wartość brutto …………….……..zł*
*Wartość brutto będzie służyć do porównania ofert
2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym warunki.
3. Oświadczam/ oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji jakości i rękojmi (ponad wymagany przez
Zamawiającego okres 24 miesięcy) o …………………………. miesięcy.
4. Oświadczam/oświadczamy, iż:
a. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5. Oświadczam/oświadczamy, iż prowadzę/prowadzimy działalność gospodarczą o numerze
identyfikacyjnym NIP ……………………………………………………………………………………….
6. Oświadczam/ oświadczamy, że akceptuję/my wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.
7. Oświadczam/oświadczamy, iż nie prowadzę/nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jestem/nie
jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług. *
podpis osoby upoważnionej
…………………………..
**Niewłaściwe skreślić
Załącznik do Oferty
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych*
L. p.
Nazwa i adres
podmiotu, na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane
Rodzaj
wykonanych/zakończonych
robót i miejsce ich
wykonania, w tym
potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu
(Wykonawca musi wykazać
spełnienie wszystkich
warunków określonych w
Zapytaniu)
Nazwa i adres
Wykonawcy
wykazującego zdolność
techniczną
Wartość robót
Czas realizacji od
(dzień/miesiąc/ rok) –
do (dzień/miesiąc/rok)
1
2
3
4
5
6
podpis osoby upoważnionej
…………………………..
* Wykonawca załączy do wykazu dowody (referencje, poświadczenia), że roboty wskazane w Wykazie zostały
wykonane należycie.

Zbiór: Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce 27/08/19
strona nr 1
Przedmiar Robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 IZOLACJA TERMICZNA STROPÓW
1.001 KNRW 202/612/3 Ułożenie izolacji termicznej na stropie z
wełny mineralnej o gr. 15 cm, przeznaczonej
do izolacji stropów
84,85+129,01 = 213,86 ~213,86 m2
1.002 KNRW 202/612/4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, pozioma
z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą
następną warstwę – warstwa o grubości 10 cm 213,96 m2
1.003 KNRW 202/606/1 Ułożenie na izolacji termicznej z weły
mineralnej izolaciji przeciwwilgociowej z
folii PE zbrojonej, dachowej, jednostronnie
paroprzepuszczalnej 213,86 m2
1.004 Kalkulacja indywidualna. Montaż nad ulożoną
warstwą izolacji termicznej stropu
drewnianych pomostów komunikacyjnych,
niezbędnych do celów kontrolno –
konserwacyjncych elementów przestrzeni
strychowej 18,00 m
2 WYMIANA OKIEN
2.001 KNRW 401/353/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o
powierzchni do 1·m2 12 szt
2.002 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o
powierzchni ponad 2·m2
21,92-5,40 = 16,52 ~16,52 m2
2.003 KNNR 7/503/1 Montaż okien aluminiowych, nieotwieranych z
przegrodą termiczną, szklonych szybą
zespoloną, okna o powierzchni do 1·m2 5,40 m2
2.004 KNNR 7/503/3 Montaż okien aluminiowych, nieotwieranych z
przegrodą termiczną, szklonych szybą
zespoloną, okna o powierzchni powyżej 2·m2 16,52 m2
3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z WYKONANIEM ELEWACJI
3.001 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się
do użytku
6,00*4 = 24,0 ~24,00 m
3.002 KNRW 202/531/4 Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm 24,00 m
3.003 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
ręcznie
65,50*1,80 = 117,9 ~117,90 m2
3.004 Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie poziomej
izolacji przeciwwodnej metodą podcinki; np.
firmy Prinz lub równoważnej 36,70 m2
3.005 KNNR 1/310/3 Wykopy przy odkrywaniu istniejących
fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz
budynku, grunt kategorii IV
65,00*1,20*1,00 = 78,0 ~78,00 m3
3.006 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
powierzchni odkrytych ścian fundamentowych i
cokołowych
104,89 = 104,89 ~104,89 m2
3.007 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian fundamentowych i
cokołowych metodą smarowania, 2-krotnie 104,89 m2
Zbiór: Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce 27/08/19
strona nr 2
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.008 KNRW 202/904/1 Wyprawienie murowanych ścian cokołowych (po
wcześniej odbitym tynku) tynkiem cementowym
pod wykonanie izolacji termicznej
104,89-65,50 = 39,39 ~39,39 m2
3.009 KNRW 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa 65,50 m2
3.010 KNRW 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą
następną warstwę 65,50 m2
3.011 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian fundamentowych płytami z
polistyrenu ekstrudowanego (Styrodur) o gr.
10 cm 65,50 m2
3.012 KNRW 202/604/8
(1)
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
pionowej ścian fundamentowych z folii
izolacyjnej wytłaczanej 65,50 m2
3.013 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem
na odległość do 3·m, z zagęszczaniem,
kategoria gruntu I-III
78,00-65,50*0,10-
117,90*0,20 = 47,87 ~47,87 m3
3.014 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach –
wywiezienie nadmiaru ziemi
78,00-47,87 = 30,13 ~30,13 m3
3.015 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy
dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV – krotność = 2 30,13 2,00 m3
3.016 KNNR 2/1201/3
(1)
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości 15 cm po zagęszczeniu, pod
uzupełnienie wcześniej rozebranej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej
117,90*0,15 = 17,685 ~17,68 m3
3.017 KNNR 6/502/2 (1) Uzupełnienie nawierzchni betonową kostką
brukową, podsypka cementowo-piaskowa z
wypełnieniem spoin piaskiem – kostka z
wcześniejszej rozbiórki 117,90 m2
3.018 KNRW 202/923/1 Osłony okien, folią polietylenową
5,40+16,52 = 21,92 ~21,92 m2
3.019 KNRW 202/923/1 Rozebranie osłon okien z folii polietylenowej
– przyjęto współczynnik 0.5 do R
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 21,92 m2
3.020 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej, na zewnętrznych
ościeżach okiennych i drzwiowych oraz
spękanych i odparzonych tynków na elewacji
budynku 98,16 m2
3.021 KNR 401/347/9 Skucie warstwy muru o grubości do 4 cm na
ościeżach okiennych i drzwiowych i pod
docieplenie płytami styropianowymi 14,80 m2
3.022 KNR 401/725/3
(2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii II, podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1
miejscu)
24,80+98,16 = 122,96 ~122,96 m2
Zbiór: Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce 27/08/19
strona nr 3
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.023 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu oraz wybranego gruntu z
terenu wykonywanych robót remontowych, przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na
odległość 1·km) samochodem ciężarowym
skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
98,16*0,025+14,80*0,04 = 3,046 ~3,05 m3
3.024 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu oraz wybranego gruntu z
terenu wykonywanych robót remontowych, przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy
rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem
ciężarowym skrzyniowym – krotność = 2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,05 2,00 m3
3.025 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką – mokrą, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
460,57 = 460,57 ~460,57 m2
3.026 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką – mokrą, sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
460,57+39,29 = 499,86 ~499,86 m2
3.027 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, zamocowanie listwy startowej
– profil startowy cokołowy 10 cm 65,50 mb
3.028 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie płyt
styropianowych do ścian; styropian EPS 70-036
FASADA, gr. 10 cm – docieplenie cokołu
104,89-65,60 = 39,29 ~39,29 m2
3.029 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie płyt
styropianowych do ścian; styropian EPS 70-036
FASADA, gr. 15 cm 460,57 m2
3.030 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przymocowanie płyt
styropianowych dyblami do ściany z cegły
459*4 = 1 836,0 ~1 836 szt
3.031 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie jednej warstwy
siatki, ściany
39,29+499,96 = 539,25 ~539,25 m2
3.032 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży; styropian EPS
70-036 FASADA, gr. 4 cm
14,80 = 14,8 ~14,80 m2
3.033 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki,
ościeża 14,80 m2
3.034 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym (ściany + stolarka
okienna i drzwiowa) 217,00 mb
3.035 KNNR 2/1901/2 Docieplanie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką, dodatkowa
warstwa siatki dla miejsc szczególnie
narażonych
65,50*1,50 = 98,25 ~98,25 m2
3.036 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie podokienników
zewnętrznych z zaprawy 8,40 m2
Zbiór: Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Termomodernizacja budynku kościoła p.w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce 27/08/19
strona nr 4
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.037 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie podokienników
zewnętrznych z blachy powlekanej, szerokość w
rozwinięciu ponad 25·cm z systemowym
wykończeniem kształtką plastikową 11,60 m2
3.038 KNR 23/2611/2 Nałożenie podkładu – preparatu gruntującego
pod cienkowarstwową mineralną wyprawę
tynkarską na ścianach i ościeżach
460,57+14,80 = 475,37 ~475,37 m2
3.039 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych 460,57 m2
3.040 KNR 23/933/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm 14,80 m2
3.041 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze
rustykalnej z gotowej mieszanki
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże
farby gruntującej – cokół budynku 39,29 m2
3.042 KNR 17/929/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze
rustykalnej z gotowej mieszanki
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu – wyprawa cokołu
budynku 39,29 m2
3.043 KNR 202/1604/1
(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
460,57+39,29 = 499,86 ~499,86 m2
3.044 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 499,86 m2
3.045 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających 10,00 m2
4 MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
4.001 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż
gazowego, kondensacyjnego kotła c.o. 24 kW,
wyposażonego w sterowanie automatyczne z
czujnikiem temperatury zewnętrznej 1 kpl
4.002 Kalkulacja indywidualna. Wykonanie
wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem
grzejników płytowych wyposażonych w zawory
termostatyczne 1 kpl
5 MONTAŻ ZESTAWU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
5.001 Kalkulacja indywidualna. Montaż zestawu ogniw
fotowoltaicznych o mocy 3,00 [kwp] 1 kpl
6 WYMIANA ŻARÓWEK NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED
6.001 Kalkulacja indywidualna. Wymiana żarówek na
energooszczędne typu LED 49 punkt

Samoklęski, dnia 27.11.2019 r.

………………………………………………………..
(pieczęć Parafii)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych.
1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii Magdaleny w Samoklęskach, ul. Samoklęski 125, 38-223 Samoklęski
2. Nazwa zadania: „Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce”
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Zakres zamówienia i warunki udziału w postępowaniu:
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji kościoła p. w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce, w tym:
– izolacji termicznej stropów;
– wymiany okien;
– docieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji;
– modernizacja instalacji grzewczej;
– montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych;
– wymiana żarówek na energooszczędne typu LED
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dołączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar robót (załącznik nr 2) ułatwiający przygotowanie oferty.
Zamawiający zastrzega realizację robót w następujących etapach:
Etap I: Roboty instalacyjne – modernizacja instalacji grzewczej:
1) Montaż gazowego kondensacyjnego kotła gazowego min. 24 kW (sprawność min. Hs – 94%, HI – 104%) wyposażonego w sterowanie automatyczne, montaż automatyki pogodowej. Wykonanie centralnego ogrzewania. Nowe grzejniki płytowe (12 szt.) wyposażone w zawory termostatyczne o działaniu proporcjonalnym w zakresie proporcjonalności 1 k (12 szt.).
2) Modernizacja oświetlenia z zastosowaniem oświetlenia LED. Zakres modernizacji obejmuje: Żarówki LED 10W – 46 szt. Lampa LED z regulacją konta padania światła – zamiennik 200 W halogenu – 2 szt. Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu – 1 szt., demontaż/ montaż lamp – 49 szt.
Etap II: Roboty budowlane – Modernizacja przegrody – okna zewnętrzne. Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,90 W (m2+k). Wymagany typ stolarki – Stolarka szczelna (0,5< a <1);
Etap III:
1) Modernizacja przegrody Strop pod niższym zadaszeniem. Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: płyty w wełny izolacyjnej ʎ ≤ 0,038 (W/mK). Powierzchnia modernizacji przegrody: 84,85 m2.
2) Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym strychem. Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: płyty w wełny izolacyjnej ʎ ≤ 0,038 (W/mK). Powierzchnia modernizacji przegrody: 129,01 m2.
Etap IV:
Roboty instalacyjne – montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych o mocy 3 kWp. Montaż na konstrukcji wolnostojącej. Instalacja wpięta w wewnętrzną sieć elektryczną budynku za układem pomiarowo – rozliczeniowym. W skład instalacji fotowoltaicznej wejdą: moduły fotowoltaiczne, falownik fotowoltaiczny, zabezpieczenia i osprzęt elektryczny, konstrukcja montażowa wolnostojąca.
Etap V:
1) Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna. Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej 15 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 70-036 FASADA ʎ ≤ 0,036 (W/mK). Powierzchnia modernizowanej przegrody: 460,57 m2.
2) Odtworzenie izolacji przeciwodnej poziomej. Odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą podcinki (firmy PRINŻ lub równoważnej) o powierzchni 36,70m2.
3) Modernizacja przegrody – ściana fundamentowa i cokołowa, izolacja i ocieplenie ściany cokołowej i fundamentowej o powierzchni 104,89 m2, o gr. 10 cm. Styropianiu xps.
3.1.2 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin obiektu w celu oceny jego stanu oraz ujęcia w ofercie zakresu wszystkich koniecznych do wykonania prac.
3.1.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
3.1.4 Roboty powinny obejmować cały zakres robót podstawowych i pomocniczych (zabezpieczenia elementów budynku, rusztowania, transport wewnętrzny).
3.1.5 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, nie zwalnia to jednak wykonawcy z należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1.6 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
3.1.7 Szczegółowe rozwiązania materiałowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed i w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
3.2 Warunki płatności: przelew do 14 dni po otrzymaniu faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót (częściowego/ końcowego). Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za przedmiot zamówienia.
3.3 Obowiązującą formą wynagrodzenie będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3.4 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

WARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy/ przebudowy/ remontu/ modernizacji obiektu sakralnego o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto;
– przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji grzewczej o wartości co najmniej 20 000,00 zł netto;
– przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda.
Wykonawca musi wykazać spełnienie wszystkich trzech warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia niniejszych warunków dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą Wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, poświadczenia).
4. Termin realizacji zamówienia: Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 15.06.2021 r. z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zostaną wykonane w następujących terminach:
I Etap: 23.12.2019 r.
II Etap: 15.06.2020 r.
III Etap: 15.09.2020 r.
IV Etap: 15.12.2020 r.
V Etap: 15.06.2021 r.
Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy. Harmonogram musi być uzgodniony z Zamawiającym (szczegóły zawarte są we wzorze umowy).
5. Kryteria oceny ofert:
CENA:
Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 80
cena brutto oferty ocenianej

Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi:
Na wykonane roboty Wykonawca zobowiązuje się udzielić 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi, liczony od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót. Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi.
Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę ponad wymagany okres 24 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia okresu rękojmi. Maksymalny dodatkowy okres gwarancji, który Zamawiający przyjmie do oceny to 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 12 miesięcy, to Zamawiający do oceny przyjmie 12 miesięcy.
Sposób przyznania punktów w Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi”:

G – ilość punktów =
dodatkowy okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w ocenianej ofercie (miesiące) x 20
najdłuższy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi z pośród wszystkich ocenianych ofert (miesiące)
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” to 20,00 punktów.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

6. Inne istotne warunki zamówienia:
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce”
8. Ofertę można złożyć/przesłać w formie pisemnej pod adres: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii Magdaleny w Samoklęskach, ul. Samoklęski 125, 38-223 Samoklęski.
Termin złożenia oferty: do dnia 9.12.2019 r. do godz 8.00.

Samoklęski, dnia 27.11.2019 r.
.………………
(podpis)

Samoklęski, dnia 27.11.2019 r.
………………………………………………………..
(pieczęć Parafii)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych.
1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii Magdaleny w Samoklęskach, ul. Samoklęski 125,
38-223 Samoklęski
2. Nazwa zadania: „Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce”
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Zakres zamówienia i warunki udziału w postępowaniu:
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji kościoła p. w. Św. Jana z Dukli
w Pielgrzymce, w tym:
– izolacji termicznej stropów;
– wymiany okien;
– docieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji;
– modernizacja instalacji grzewczej;
– montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych;
– wymiana żarówek na energooszczędne typu LED
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dołączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar
robót (załącznik nr 2) ułatwiający przygotowanie oferty.
Zamawiający zastrzega realizację robót w następujących etapach:
Etap I: Roboty instalacyjne – modernizacja instalacji grzewczej:
1) Montaż gazowego kondensacyjnego kotła gazowego min. 24 kW (sprawność min. Hs – 94%, HI – 104%)
wyposażonego w sterowanie automatyczne, montaż automatyki pogodowej. Wykonanie centralnego
ogrzewania. Nowe grzejniki płytowe (12 szt.) wyposażone w zawory termostatyczne o działaniu
proporcjonalnym w zakresie proporcjonalności 1 k (12 szt.).
2) Modernizacja oświetlenia z zastosowaniem oświetlenia LED. Zakres modernizacji obejmuje: Żarówki LED
10W – 46 szt. Lampa LED z regulacją konta padania światła – zamiennik 200 W halogenu – 2 szt. Lampa
zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu – 1 szt., demontaż/ montaż lamp – 49 szt.
Etap II: Roboty budowlane – Modernizacja przegrody – okna zewnętrzne. Wymagany współczynnik U dla
nowej stolarki: 0,90 W (m2+k). Wymagany typ stolarki – Stolarka szczelna (0,5< a <1);
Etap III:
1) Modernizacja przegrody Strop pod niższym zadaszeniem. Wymagana grubość dodatkowej warstwy
izolacji termicznej: 25 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: płyty w wełny izolacyjnej ʎ ≤ 0,038 (W/
mK). Powierzchnia modernizacji przegrody: 84,85 m2.
2) Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym strychem. Wymagana grubość dodatkowej warstwy
izolacji termicznej: 25 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: płyty w wełny izolacyjnej ʎ ≤ 0,038 (W/
mK). Powierzchnia modernizacji przegrody: 129,01 m2.
Etap IV:
Roboty instalacyjne – montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych o mocy 3 kWp. Montaż na konstrukcji
wolnostojącej. Instalacja wpięta w wewnętrzną sieć elektryczną budynku za układem pomiarowo –
rozliczeniowym. W skład instalacji fotowoltaicznej wejdą: moduły fotowoltaiczne, falownik fotowoltaiczny,
zabezpieczenia i osprzęt elektryczny, konstrukcja montażowa wolnostojąca.
Etap V:
1) Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna. Wymagana grubość
dodatkowej warstwy izolacji termicznej 15 cm. Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa
EPS 70-036 FASADA ʎ ≤ 0,036 (W/mK). Powierzchnia modernizowanej przegrody: 460,57 m2.
2) Odtworzenie izolacji przeciwodnej poziomej. Odtworzenie izolacji poziomej ścian fundamentowych
metodą podcinki (firmy PRINŻ lub równoważnej) o powierzchni 36,70m2.
3) Modernizacja przegrody – ściana fundamentowa i cokołowa, izolacja i ocieplenie ściany cokołowej
i fundamentowej o powierzchni 104,89 m2, o gr. 10 cm. Styropianiu xps.
3.1.2 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin obiektu w celu oceny jego stanu oraz ujęcia w ofercie
zakresu wszystkich koniecznych do wykonania prac.
3.1.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza dostarczy
Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
3.1.4 Roboty powinny obejmować cały zakres robót podstawowych i pomocniczych (zabezpieczenia
elementów budynku, rusztowania, transport wewnętrzny).
3.1.5 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, nie zwalnia to
jednak wykonawcy z należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1.6 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
3.1.7 Szczegółowe rozwiązania materiałowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed i w trakcie
realizacji zadania. Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.
3.2 Warunki płatności: przelew do 14 dni po otrzymaniu faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru
robót (częściowego/ końcowego). Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za przedmiot
zamówienia.
3.3 Obowiązującą formą wynagrodzenie będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca w cenie ofertowej
powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3.4 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego).
WARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy/ przebudowy/ remontu/
modernizacji obiektu sakralnego o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto;
– przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji grzewczej o wartości co
najmniej 20 000,00 zł netto;
– przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych z wykonaniem
elewacji o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda.
Wykonawca musi wykazać spełnienie wszystkich trzech warunków udziału w postępowaniu. Ocena
spełnienia niniejszych warunków dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz
z ofertą Wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje,
poświadczenia).
4. Termin realizacji zamówienia: Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia nastąpi nie
później niż do dnia 15.06.2021 r. z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zostaną wykonane w następujących
terminach:
I Etap: 23.12.2019 r.
II Etap: 15.06.2020 r.
III Etap: 15.09.2020 r.
IV Etap: 15.12.2020 r.
V Etap: 15.06.2021 r.
Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy.
Harmonogram musi być uzgodniony z Zamawiającym (szczegóły zawarte są we wzorze umowy).
5. Kryteria oceny ofert:
CENA:
Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu
oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną
według poniższej formuły:
C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena
brutto x 80
cena brutto oferty ocenianej
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi:
Na wykonane roboty Wykonawca zobowiązuje się udzielić 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi, liczony
od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót. Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi.
Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę ponad wymagany okres 24 miesięcy. Okres gwarancji
udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Zrównuje się okres gwarancji
z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia
okresu rękojmi. Maksymalny dodatkowy okres gwarancji, który Zamawiający przyjmie do oceny to 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 12 miesięcy, to Zamawiający do oceny przyjmie 12 miesięcy.
Sposób przyznania punktów w Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi”:
G – ilość punktów =
dodatkowy okres udzielonej gwarancji jakości i
rękojmi w ocenianej ofercie (miesiące)
najdłuższy dodatkowy okres gwarancji jakości i x 20
rękojmi z pośród wszystkich ocenianych ofert
(miesiące)
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” to 20,00 punktów.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez
podania przyczyny.
6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania
do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku
składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie
ofertowe – Termomodernizacja kościoła p. w. Św. Jana z Dukli w Pielgrzymce”
8. Ofertę można złożyć/przesłać w formie pisemnej pod adres: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marii
Magdaleny w Samoklęskach, ul. Samoklęski 125, 38-223 Samoklęski.
Termin złożenia oferty: do dnia 9.12.2019 r. do godz 8.00.
Samoklęski, dnia 27.11.2019 r.
.………………
(podpis)